ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

1. Ο διαχειριστής συζήτησε με τους εταίρους για την πολιτική ασφάλειας της επιχειρήσεως «Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ Ι.Κ.Ε.» που συνίσταται στην πλήρη ικανοποίηση κάθε πελάτη και στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των προϊόντων.

2. Για τον ως άνω λόγο η επιχείρησή μας εγκαθιστά σύστημα διαχειρίσεως της ασφάλειας των τροφίμων ως αναφορά την:

(α) αποθήκευση, διακίνηση & επιτόπιο πώληση νωπών φρούτων-λαχανικών &
(β) παραγωγή & επιτόπιο πώληση χυμών φρούτων.

 

3. Η διοίκηση της επιχειρήσεως επειδή πιστεύει στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των προϊόντων της

ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

στις κάτωθι αρχές οι οποίες συνιστούν την πολιτική ασφάλειας της εταιρείας:

(α) στην πιστή εφαρμογή και στην συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΤ,

(β) στην συνεχή ενημέρωση, παρακολούθηση και εναρμόνιση με την νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας καθώς και στις απαιτήσεις των αρμοδίων αρχών,

(γ) στην εναρμόνισή της με τις απαιτήσεις των πελατών με έγκυρη αντιμετώπιση παραπόνων ή ενστάσεων βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών,

(δ) στην κοινοποίηση, εφαρμογή και τήρηση του ΣΔΑΤ σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας,

(ε) στην κοινοποίηση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,

(στ) στην επανέγκριση ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητα του ΣΔΑΤ,

(ζ) στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων,

(η) στον διαρκή εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση του εξοπλισμού της εγκαταστάσεως,

(θ) στην τήρηση και συνεχή βελτίωση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων στην εγκατάσταση,

(ι) στην διάθεση όλων των απαραιτήτων πόρων για την πιστή εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας της επιχειρήσεως &

(ια) στην υποστήριξη από μετρήσιμους στόχους.